تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

ضرب مثل ها یکی از بخش های اصلی هر زبانی محسوب می شوند. ما با ضرب المثل هم گفته های ...

ضرب المثل سخنی کوتاه است که به قصه ای عبرت آمیز یا گفتاری نکته آموز اشاره می کند و جای ...