تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

راز افزایش لذت جنسی در رابطه زناشویی

راز افزایش لذت جنسی در رابطه زناشویی
خرید کاندوم

دو قطبی بدون رابطه جنسی رازی است که به شما کمک می کند تا شور و شهوت جنسی را زنده نگه دارید. اگر یاد بگیرید چطور هر دو قطب رابطه فعال باشید دیگر هیچوقت نگران تکراری شدن و کاهش میل جنسی نخواهید شد. با کادولین در ادامه همراه باشید.

باید بدانید چه وقت چه کاری انجام دهید. همانطور که قطب های آهنربا یکدیگر را جذب می کنند شما نیز در لحظه مناسب می توانید به خوبی همدیگر را جذب کنید.

در روابط جنسی، دو قطب مخالف موجود است : لذت بخشیدن و لذت بردن. هنگامی که یکی لذت می بخشد و دیگری لذت می برد، لذت جنسی به سادگی به وجود می آید. در روابط جنسی دو قطبی، دو طرف به نوبت و بطور آگاهانه در قطب های مخالف جابجا می شوند تا خواهش و لذت را به اوج برسانند. در حالی که یکی لذت می دهد ، دیگری لذت می برد؛ و بعد گردش عوض می شود: اولی باز می ایستد تا دومی لذت دریافت کند.

افزایش میل جنسی

این رابطه دو مرحله دارد:‌ اول مرد دریافت مي کند و زن می بخشد؛ بعد مرد به لذت دادن و برآوردن نیازهای زن می پردازد و زن توجه اش را به سود بردن معطوف مي کند .

در مرحله ی نخست روابط جنسی دو قطبی، مرد ارجح بر هر چیز در پی لذت خود است، یقیناً دلش خواستار لذت بردن زن هم است، ولی اکنون به آن توجهی ندارد. در این وضعیت، زن در قطب مخالف به سر برده، به فکر تحریک مرد است و انتظار تحریک شدن ندارد.

ولی، در مرحله ی دوم، نوبت به زن می رسد که دریافت کند و مرد لذت ببخشد. زن هر آنچه می توانسته براي لذت دادن به مرد صرف کرده و حال زمان آن است که لذت ببرد. به این طريق، هر دو آنچه را که می خواهند به دست می آورند.

ابداع روابط جنسی بصورت دو قطبی
مردها دوست ندارند مدام بدون هیچ چشم داشتی زمان طولانی ای را صرف پیش نوازش شریک جنسی اش کند تا وی را به ارگاسم برساند.

مرد علاقه به پیش نوازش دائمی ندارد، و این به علت اهمیت ندان به لذت زن نیست، بلکه بنا به شرایطی است که خود وی دارد. اختلاف زمانی بین تحریک پذیری مرد با زن در بعضی موارد مشکل زا است.

مرد با توجه به خود و بدون پیش نوازش زن، سبب ایجاد مقاومت در زن مي شود . انتظارهای طولانی مدت هم مرد را مستأصل مي کند . درصورتی که مرد اول ارگاسم داشته باشد، انرژی کافی براي براوردن احتیاج زن نخواهد داشت. بدین ترتیب، در نبود مطلوبیت، مرد علاقه به نزدیکی را از دست می دهد؛ برای این که ديگر حاضر نیست آن هنگام طولانی مدت را صرف کند. به وی حق هم باید داد. در انتهای یک روز کاری پرکار، گاه حقیقتاً خسته و کم حوصله مي شود . فکر اینکه باید تمام آن پیش نوازش ها را انجام دهد، براستي مأیوس کننده و از تحرک اندازنده است.

اما آن طرف زمینه، براي زن هم وضعیت مشابه ای موجود است. زن نسبت به نزدیکی سرد مي شود ، برای این که هنگامی که مرد می کوشد سریع به وی ارگاسم دهد، متمایل نیست با واکنش مثبت نداشتن مرد را مستأصل کند. به این علل، لذت روابط جنسی برایش کاهش می یابد و وی علاقه اش را از دست مي دهد . در واقع، روابط جنسی هنگامی که خوش آیند است که زن خود را ناچار به به هیجان آمدن فوري نبیند. وی اصلاً بدرستی نمی داند چه قدر طول خواهد کشید و یا این بار رخ خواهد داد یا نه.

روابط جنسی دو قطبی راهکار مشکل را به دست مي دهد و مزایای بسیار دیگری هم دارد. مرد بجاي منتظرماندن ، می تواند اول بکار خود بپردازد و هرکاری که موجب برانگیختنش مي شود انجام دهد. بعد هنگامی که به آستانه ی ارگاسم رسید، وقتش رسیده متوقف شود و آغاز به تحریک همسرش کند. در این مواقع، تمامی ی پیش نوازش هایی که زن احتیاج دارد به وی مي دهد تا وی ارگاسم را تجربه کند. سپس خود هم به ارگاسم می رسد .

افزایش لذت جنسی

اغلب روابط جنسی دو قطبی با تحریک مرد و رشد خواهش براي آزادی آغاز مي شود و زن صرفا از تحریک مرد و دیدن برانگیختن وی لذت می برد.

زن شبیه مرد تحریک نمی شود. هدف هم این نیست. وی صرفاً شوهر را تحریک مي کند . براي این منظور هم می تواند به نوازش یا در آغوش گرفتن مرد بپردازد یا از روش های دیگری استفاده کند. تمام روش ها براي ایجاد برانگیختگی در مرد است. در این زمان ، مرد در حال دریافت کردن و لذت بردن است و زن در حال لذت بخشیدن به اوست.

بعد از حدود پنج دقیقه، مرد که به اوج نزديک شده و در مرزهای ارگاسم به سر می برد، علامتی به زن مي دهد تا از تحریک بیش تر وی باز ایستد.

مرد آمادگی یافته تمام لذتی را که از زن برده به وی بدهد. هم چنان که مرد به تدریج تحریک را آغاز مي کند ، زن می تواند بیاساید و به لذت بردن و حس کردن بدن خود بپردازد. این را به یاد بسپارید، مرد دو تا سه دقیقه براي به هیجان آمدن احتیاج دارد، ولی زن ده برابرش را می خواهد.

عوض کردن قطب‌ها:

در مراتب نخست، براي مرد توقف کردن، عوض کردن قطب ها و به مرحله ی دوم رفتن بسیار دشوار به نظر می رسد. بالاخص ، زمانی که در مرحله ی نخست به نزدیکی پرداخته باشند، امکان دارد عمیقاً برانگیخته باشد. خوشبختانه مرد نسبت به نیازهای همسرش بسیار حساس است و هنگامی که حس کند زن براي تحریک شدن و رسيدن به ارگاسم نیازمند جلوگیری اوست؛ کنترل مایحتاج را بر خود اعمال مي کند.

بیولوژی متمایز زنان و مردان سبب مي شود پس از ارگاسم تجربه های مختلفی داشته باشند. برانگیختن زن پس از ارگاسم حفظ مي شود و چه بسا می تواند لذت بیشتری از نزدیکی ببرد. در این وضعیت، هورمون های لذتبخش زن در سطح بالایی باقی می مانند. مرد اینگونه نیست. وی فورا پس از ارگاسم برانگیختگی اش را از دست مي دهد و هورمون های لذت آمرزش بی درنگ پراکنده و پنهان می شوند . هنگامی که مرد کارش پایان یافت ، تمام شده است.

اینک بهتر می توانید بفهمید به چه دلیل برتری ارگاسم زن بر مرد اهمیت دارد. درصورتی که مرد اول ارگاسم داشته باشد، ديگر انرژی ای برایش باقی نمی ماند تا زن را سیراب کند؛ ولی زن بعد از ارگاسم داشتن،هم چنان برانگیخته است، هم به مرد ارگاسمش را مي دهد و هم خود از تداوم یافتن نزدیکی، لذت بیشتری می برد.