تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

متن و ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons

متن و ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons
شیگلم

معتقد آهنگی بسیار زیبا و پر مفهوم است. این آهنگ به ستایش درد یا به عبارتی دیگر رنج و سختی می پردازد. زیرا معتقد است درد است که برای انسان ضروری است و به آن کمک می کند. «معتقد» تک‌آهنگی ازایمجین دراگنز است که در ۱ فوریه ۲۰۱۷ منتشر شد.

این تک‌آهنگ در چارت‌های، در رتبه اول و در چارت‌های کانادا، ایتالیا، لهستان، سوئیس، اتریش، جزو ده ترانه اول قرار گرفت.

متن و ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons

First things first

اول از همه

I’ma say all the words inside my head

میخواهم بگوییم تمام کلماتی که در سرم هست

I’m fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh

من خسته و ناراحتم از این که چیز ها چکونه پیش می روند

The way that things have been, oh-ooh

طوری که چیز ها پیش می رود

Second thing second

دومین چیز

Don’t you tell me what you think that I can be

به من نگو چیزی را که فکر می کنی من می توان باشم

I’m the one at the sail, I’m the master of my sea, oh-ooh

من در دریای خودم ناخدا هستم(سرنوشت خودم دست خودم هست)

The master of my sea, oh-ooh

ناخدای دریای خود

I was broken from a young age

من از سنین جوانی در هم شکسته ام

Taking my sulking to the masses

با همه کس قهر هستم

Writing my poems for the few

برای عده ی کمی شعر هایم را می نویسم

That looked at me took to me, shook to me, feeling me

که مرا می بینند ،مرا می گیرند، تکانم می دهند و حسم می کنند

Singing from heart ache from the pain

از درد و غم دل شکسته ام می خوانم

Take up my message from the veins

پیامم را از رگ های بدنم می گوییم

Speaking my lesson from the brain

درسی که گرفتم را از مغزم می گوییم

Seeing the beauty through the…

زیبایی را ببینم در …

Pain!

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو مرا تبدیل کردی به یک، تو منو مومن کردی، مومن

Pain!

درد

You break me down, you build me up, believer, believer

تو من را خراب کردی ،دوباره ساختی و من را مومن کردی

Pain!

درد

I let the bullets fly, oh let them rain

My life, my love, my drive, it came from…

من گذاشتم گلوله ها پرواز کنند، آه بگذار ببارند

زندگی، عشق و انگیزه ام از ( درد می آید ) …

Pain!

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو مرا تبدیل کردی به یک، تو مرا مومن کردی، مومن

Third things third

سوم اینکه

Send a prayer to the ones up above

دعایی برای کسی که آن بالا است بفرست

All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh

Your spirit up above, oh-ooh

تمام نفرت هایی ( سخنانی که از روی نفرت زده شده ) که شنیدی روحت را تبدیل به یک قمری می کند

روحت آن بالا

( دردی که از طریق نفرت دیگران به او منتقل میشده در واقع کمکش کرده که روحش را تقویت کند و به آزادی برسد. )

I was choking in the crowd

در جمعیت خفه می شدم

Living my brain up in the cloud

مغزم را در ابرها زندگی می کردم(بلند پروازی می کردم)

Falling like ashes to the ground

می افتدادم مانند خاکستر بر روی زمین

Hoping my feelings, they would drown

امید احساساتم، ممکن بود غرق شوند

But they never did, ever lived, ebbing and flowing

اما نشدند، هرگز نزیستند  ، فروکش کردند و روان شدند

Inhibited, limited

مهار شدند، محدود شدند

Till it broke open and it rained down

It rained down, like…

تا زمانی که قفلشان باز شد و باردیدند

باریدند مانند …

Pain!

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو مرا تبدیل کردی به یک، تو منو مومن کردی، مومن

Pain!

درد

You break me down, you build me up, believer, believer

تو من را خراب کردی ،دوباره ساختی و من را مومن کردی

Pain!

درد

I let the bullets fly, oh let them rain

My life, my love, my drive, it came from…

من گذاشتم گلوله ها پرواز کنند، آه بگذار ببارند

زندگی، عشق و انگیزه ام از ( درد می آید ) …

Pain!

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو مرا تبدیل کردی به یک، تو مرا مومن کردی، مومن

Last things last

آخرین چیز

By the grace of the fire and the flames

به لطف آتش و شعله های آتش

You’re the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh

The blood in my veins, oh-ooh

تو چهره آینده ای، خون در رگ های من

خون در رگ های من

But they never did, ever lived, ebbing and flowing

اما نشدند، هرگز نزیستند  ، فروکش کردند و روان شدند

Inhibited, limited

مهار شدند، محدود شدند

Till it broke open and it rained down

It rained down, like…

تا زمانی که قفلشان باز شد و باردیدند

باریدند مانند …

Pain!

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو مرا تبدیل کردی به یک، تو منو مومن کردی، مومن

Pain!

درد

You break me down, you build me up, believer, believer

تو من را خراب کردی ،دوباره ساختی و من را مومن کردی

Pain!

درد

I let the bullets fly, oh let them rain

My life, my love, my drive, it came from…

من گذاشتم گلوله ها پرواز کنند، آه بگذار ببارند

زندگی، عشق و انگیزه ام از ( درد می آید ) …

Pain!

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو مرا تبدیل کردی به یک، تو مرا مومن کردی، مومن

همچنین بخوانید: معرفی ساز ایرانی کمانچه